PSPTO :: Statut PSPTO

Polskie Towarzystwo Chorób Płuc

 

Statut PSPTO


ROZDZIAƁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie Praktycznej Terapii OtyƂoƛci, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla poszerzania wiedzy na temat leczenia otyƂoƛci. Siedzibą Stowarzyszenia są Kielce. Terenem dziaƂania jest Rzeczpospolita Polska.
3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie moĆŒe dziaƂać na terenie innych paƄstw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowoƛć prawną.
DziaƂa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z póĆșn. zm.) oraz niniejszego statutu.
5. Stowarzyszenie moĆŒe naleĆŒeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
6. DziaƂalnoƛć Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy spoƂecznej czƂonków.
Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie moĆŒe zatrudniać pracowników.

Wydawnictwo Via Medica
COPYRIGHT BY VIA MEDICA, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
Via Medica, ul. Šwiêtokrzyska 73, 80-180 Gdańsk, tel.: (0 58) 3209494, faks: (0 58) 3209460, viamedica@viamedica.pl
Kariera w Grupie Via Medica

Strona pochodzi z serwisu PSPTO