PSPTO :: Statut PSPTO

Polskie Towarzystwo Chorób Płuc

 

Statut PSPTO


ROZDZIAƁ VI

POSTANOWIENIA KOƃCOWE

46. UchwaƂę w sprawie zmiany statutu oraz uchwaƂę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie CzƂonków kwalifikowaną większoƛcią gƂosów - (2/3), przy obecnoƛci co najmniej poƂowy uprawnionych do gƂosowania.

47. Podejmując uchwaƂę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie CzƂonków okreƛla sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

48. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.


Data publikacji: 14.09.2009



Wydawnictwo Via Medica
COPYRIGHT BY VIA MEDICA, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
Via Medica, ul. Šwiêtokrzyska 73, 80-180 Gdańsk, tel.: (0 58) 3209494, faks: (0 58) 3209460, viamedica@viamedica.pl
Kariera w Grupie Via Medica

Strona pochodzi z serwisu PSPTO