PSPTO :: Statut PSPTO

Polskie Towarzystwo Chorˇb P│uc

 

Statut PSPTO


ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI

9. Cz┼éonkami Stowarzyszenia mog─ů by─ç osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna mo┼╝e by─ç jedynie cz┼éonkiem wspieraj─ůcym Stowarzyszenia.
10. Stowarzyszenie posiada cz┼éonków:
a) zwyczajnych,
b) wspieraj─ůcych,
c) honorowych.

11. Cz┼éonkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia mo┼╝e by─ç ka┼╝da osoba fizyczna, która:
a) z┼éo┼╝y deklaracj─Ö cz┼éonkowsk─ů na pi┼Ťmie,
b) przedstawi pozytywn─ů opini─Ö dwóch cz┼éonków Stowarzyszenia.
12. Cz┼éonkiem zwyczajnym staje si─Ö po z┼éo┼╝eniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwa┼éy Zarz─ůdu Stowarzyszenia.
13. Cz┼éonkiem wspieraj─ůcym Stowarzyszenie mo┼╝e zosta─ç osoba fizyczna i prawna deklaruj─ůca pomoc finansow─ů, rzeczow─ů lub merytoryczn─ů w realizacji celów Stowarzyszenia.
14. Cz┼éonkiem wspieraj─ůcym staje si─Ö po z┼éo┼╝eniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwa┼éy Zarz─ůdu.
15. Cz┼éonkiem honorowym Stowarzyszenia mo┼╝e by─ç osoba fizyczna, która wnios┼éa wybitny wk┼éad w dzia┼éalno┼Ť─ç i rozwój Stowarzyszenia.
16. Cz┼éonkowie honorowi s─ů przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 cz┼éonków Stowarzyszenia.
17. Cz┼éonkowie zwyczajni maj─ů prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, maj─ůtku i wszelkich form dzia┼éalno┼Ťci Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zg┼éaszania wniosków co do dzia┼éalno┼Ťci Stowarzyszenia.
18. Cz┼éonkowie zwyczajni maj─ů obowi─ůzek:
a) brania udzia┼éu w dzia┼éalno┼Ťci Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.
19. Cz┼éonkowie wspieraj─ůcy i honorowi nie posiadaj─ů biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mog─ů jednak bra─ç udzia┼é z g┼éosem doradczym w statutowych w┼éadzach Stowarzyszenia, poza tym posiadaj─ů takie prawa jak cz┼éonkowie zwyczajni.
20. Cz┼éonek wspieraj─ůcy ma obowi─ůzek wywi─ůzywania si─Ö z zadeklarowanych ┼Ťwiadcze┼ä, przestrzegania statutu oraz uchwa┼é w┼éadz Stowarzyszenia.
21. Cz┼éonkowie honorowi s─ů zwolnieni ze sk┼éadek cz┼éonkowskich.
22. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji z┼éo┼╝onej na r─Öce Zarz─ůdu,
b) wykluczenia przez Zarz─ůd:

  • z powodu ┼éamania statutu i nieprzestrzegania uchwa┼é w┼éadz Stowarzyszenia,
  • z powodu notorycznego nie brania udzia┼éu w pracach Stowarzyszenia,
  • z powodu nie p┼éacenia sk┼éadek za okres pó┼é roku,
  • na pisemny wniosek trzech cz┼éonków Stowarzyszenia

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku s─ůdu,
d) ┼Ťmierci cz┼éonka oraz utraty osobowo┼Ťci prawnej przez osoby prawne.
23. Od uchwa┼éy Zarz─ůdu w sprawie przyj─Öcia w poczet cz┼éonków stowarzyszenia lub pozbawienia cz┼éonkostwa zainteresowanemu przys┼éuguje odwo┼éanie do Walnego Zgromadzenia Cz┼éonków. Uchwa┼éa walnego zgromadzenia cz┼éonków jest ostateczna.

 

Wydawnictwo Via Medica
COPYRIGHT BY VIA MEDICA, WSZELKIE PRAWA ZASTRZE»ONE.
Via Medica, ul. Žwiŕtokrzyska 73, 80-180 Gda˝sk, tel.: (0 58) 3209494, faks: (0 58) 3209460, viamedica@viamedica.pl
Kariera w Grupie Via Medica

Strona pochodzi z serwisu PSPTO