PSPTO :: Statut PSPTO

Polskie Towarzystwo Chorób Płuc

 

Statut PSPTO


ROZDZIAƁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

41. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) ze skƂadek czƂonkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarnoƛci publicznej.

42. Wszelkie ƛrodki pieniÄ™ĆŒne mogą być przechowywane wyƂącznie na koncie Stowarzyszenia lub subkoncie do tego przeznaczonym.

43. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

44. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciÄ…ĆŒania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

45. Do zawierania umów, udzielania peƂnomocnictwa i skƂadania innych oƛwiadczeƄ woli, w tym w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch czƂonków Zarządu dziaƂających Ƃącznie.

Wydawnictwo Via Medica
COPYRIGHT BY VIA MEDICA, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
Via Medica, ul. Šwiêtokrzyska 73, 80-180 Gdańsk, tel.: (0 58) 3209494, faks: (0 58) 3209460, viamedica@viamedica.pl
Kariera w Grupie Via Medica

Strona pochodzi z serwisu PSPTO