PSPTO :: Statut PSPTO

Polskie Towarzystwo Chorˇb P│uc

 

Statut PSPTO


ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

24. W┼éadzami Stowarzyszenia s─ů:

a) Walne Zgromadzenie Cz┼éonków,
b) Zarz─ůd,
c) Komisja Rewizyjna.

25. Kadencja władz.
a) Kadencja wszystkich w┼éadz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa si─Ö w g┼éosowaniu jawnym bezwzgl─Ödn─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éosów
b) Cz┼éonkowie wybrani do w┼éadz Stowarzyszenia mog─ů t─Ö sam─ů funkcj─Ö pe┼éni─ç nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ przez dwie kadencje.

26. Uchwa┼éy wszystkich w┼éadz Stowarzyszenia zapadaj─ů zwyk┼é─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éosów przy obecno┼Ťci co najmniej po┼éowy cz┼éonków uprawnionych do g┼éosowania, chyba ┼╝e dalsze postanowienia statutu stanowi─ů inaczej.

27. Walne Zgromadzenie Cz┼éonków jest najwy┼╝sz─ů w┼éadz─ů Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Cz┼éonków bior─ů udzia┼é:

a) z g┼éosem stanowi─ůcym - cz┼éonkowie zwyczajni,
b) z g┼éosem doradczym - cz┼éonkowie wspieraj─ůcy, honorowi oraz zaproszeni go┼Ťcie.

28. Walne Zgromadzenie Cz┼éonków mo┼╝e by─ç zwyczajne i nadzwyczajne.

29. Walne Zgromadzenie Cz┼éonków zwyczajne jest zwo┼éywane raz na dwa lata przez Zarz─ůd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarz─ůd podaje do wiadomo┼Ťci wszystkich cz┼éonków co najmniej na 1 miesi─ůc przed terminem zebrania.

30. Walne Zgromadzenie Cz┼éonków nadzwyczajne mo┼╝e si─Ö odby─ç w ka┼╝dym czasie. Jest zwo┼éywane przez Zarz─ůd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby cz┼éonków zwyczajnych Stowarzyszenia.

31. Uchwa┼éy Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadaj─ů bezwzgl─Ödn─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éosów w obecno┼Ťci przynajmniej po┼éowy ogólnej liczby cz┼éonków w I terminie lub bez wzgl─Ödu na liczb─Ö cz┼éonków uprawnionych do g┼éosowania w II terminie . G┼éosowanie jest jawne.

32. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale┼╝─ů:

a) okre┼Ťlenie g┼éównych kierunków dzia┼éania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwo┼éywanie wszystkich w┼éadz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarz─ůdowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozda┼ä z dzia┼éalno┼Ťci Zarz─ůdu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie bud┼╝etu,
g) uchwalanie wysoko┼Ťci sk┼éadek cz┼éonkowskich oraz wszystkich innych ┼Ťwiadcze┼ä na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zg┼éoszonych przez cz┼éonków Stowarzyszenia lub jego w┼éadze,
k) rozpatrywanie odwo┼éa┼ä od uchwa┼é Zarz─ůdu,
l) podejmowanie uchwa┼éy o rozwi─ůzaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego maj─ůtku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

33. Zarz─ůd jest powo┼éany do kierowania ca┼é─ů dzia┼éalno┼Ťci─ů Stowarzyszenia zgodnie z uchwa┼éami Walnego Zgromadzenia Cz┼éonków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewn─ůtrz.

34. Zarz─ůd sk┼éada si─Ö z 5 osób w tym Przewodnicz─ůcego, Zast─Öpcy Przewodnicz─ůcego, Sekretarza, Zast─Öpcy Sekretarza i Skarbnika.

35. Posiedzenia Zarz─ůdu odbywaj─ů si─Ö w miar─Ö potrzeb, nie rzadziej jednak ni┼╝ raz na 6 miesi─Öcy. Posiedzenia Zarz─ůdu zwo┼éuje Przewodnicz─ůcy.

36. Do kompetencji Zarz─ůdu nale┼╝─ů:

a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwa┼é Walnego Zgromadzenia Cz┼éonków,
c) sporz─ůdzanie planów pracy i bud┼╝etu,
d) sprawowanie zarz─ůdu nad maj─ůtkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwa┼é o nabywaniu, zbywaniu lub obci─ů┼╝aniu maj─ůtku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewn─ůtrz,
g) zwo┼éywanie Walnego Zgromadzenia Cz┼éonków,
h) przyjmowanie i skre┼Ťlanie cz┼éonków.

37. Komisja Rewizyjna powo┼éywana jest do sprawowania kontroli nad dzia┼éalno┼Ťci─ů Stowarzyszenia.

38. Komisja Rewizyjna sk┼éada si─Ö z 4 osób w tym przewodnicz─ůcego i 3 cz┼éonków Komisji.

39. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale┼╝y:

a) kontrolowanie dzia┼éalno┼Ťci Zarz─ůdu,
b) sk┼éadanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Cz┼éonków,
c) prawo wyst─ůpienia z wnioskiem o zwo┼éanie Walnego Zgromadzenia Cz┼éonków oraz zebrania Zarz─ůdu,
d) sk┼éadanie wniosków o absolutorium dla w┼éadz Stowarzyszenia,
e) sk┼éadanie sprawozda┼ä ze swojej dzia┼éalno┼Ťci na Walnym Zgromadzeniu Cz┼éonków.

40. W razie gdy sk┼éad w┼éadz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupe┼énienie ich sk┼éadu mo┼╝e nast─ůpi─ç w drodze kooptacji, której dokonuj─ů pozostali cz┼éonkowie organu, który uleg┼é zmniejszeniu. W tym trybie mo┼╝na powo┼éa─ç nie wi─Öcej ni┼╝ po┼éow─Ö sk┼éadu organu.

Wydawnictwo Via Medica
COPYRIGHT BY VIA MEDICA, WSZELKIE PRAWA ZASTRZE»ONE.
Via Medica, ul. Žwiŕtokrzyska 73, 80-180 Gda˝sk, tel.: (0 58) 3209494, faks: (0 58) 3209460, viamedica@viamedica.pl
Kariera w Grupie Via Medica

Strona pochodzi z serwisu PSPTO